Kontrollansvariges uppgifter

Tekniskt samråd

Efter beviljat bygglov ska kommunen kalla till ett tekniskt samråd (inte alltid för mindre projekt). Till det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige ha tagit fram ett förslag till kontrollplan.

Detta dokument ska innefatta vilka kontroller som fordras för att ditt byggprojekt ska komma att uppfylla de tekniska egenskapskrav som samhället ställer på ett byggnadsverk genom Plan- och bygglagen 8 kap. 4 §.

Samrådet äger rum på kommunkontoret där projektet genomgås med en av kommunens byggnadsinspektörer. Kontrollplanen och tekniska handlingar ska godtas innan ni får lov att börja bygga.

Kontrollplan

Den kontrollansvariges kontrollplan ska innefatta följande: Vilka kontroller som ska genomföras och vad kontrollerna ska avse, samt vem som ska genomföra dem.

Vilka rapporter som ska göras till byggnadsnämnden och vilka arbetsplatsbesök de ska kallas till.

Vilket farligt avfall som kan förekomma vid ett rivningsprojekt samt hur det farliga avfallet ska tas om hand.

Startbesked

Om byggnadsinspektören känner sig tillfreds med den kontrollplan som den kontrollansvarige har upprättat, samt de tekniska handlingar som har redovisats under det tekniska samrådet kommer ett startbesked att utfärdas.

Det innebär, precis som det låter, att byggnadsarbetet får påbörjas. Att ett bygglov har beviljats innebär alltså inte att det är fritt fram att börja bygga.

Påbörjar man en byggnation utan ett startbesked riskerar man att få betala dyra byggsanktionsavgifter.

Byggskede

Vid ett pågående byggprojekt är den kontrollansvarige med och kontrollerar att de egenkontroller som har fastställts i kontrollplanen genomförs. Antalet arbetsplatsbesök som behöver göras varierar beroende på projektets storlek.

Utöver den kontrollansvariges arbetsplatsbesök ska denne även göra minst ett med kommunens byggnadsinspektör, samt ett när byggnadsarbetet är färdigställt (slutsamråd).

Slutbesked

När byggnadsarbetet börjar närma sig sitt slut ska den kontrollansvarige kalla kommunens byggnadsinspektör till ett slutsamråd. Under slutsamrådet går man igenom kontrollplanen och de intyg som har fastställts i den.

Är den sanningsenligt ifylld samt att inga uppenbara brister finns i byggnaden så kommer ett slutbesked att utfärdas så snart den kontrollansvarige har avgett sitt skriftliga utlåtande.

Byggnaden får inte tas i bruk innan ett slutbesked har utfärdats. Det är samma här som med startbeskedet, man riskerar att få betala dyra byggsanktionsavgifter.

Materialinventering vid rivning

Byggherren har som uppgift att se till att farligt avfall vid ett rivningsprojekt tas om hand på ett korrekt vis enligt Plan- och bygglagen.

Den kontrollansvarige är med och assisterar byggherren vid en materialinventering och informerar om hur materialet ska deponeras, återvinnas eller återanvändas.